به گزارش گیل سو، رئیس اداره ورزش و جوانان رودسر گفت: ۶ تخته تشک ورزشی به اداره ورزش و جوانان و بخشهای تابعه اختصاص پیدا کرد.

مهرزاد موسوی گقت: این تشک ها که شامل چهار تخته تشک کشتی و دو تخته تشک تاتامی به همراه اقلام ورزشی موردنیاز ورزشکاران در طی چند مرحله در رشته های ورزشی مختلف می باشد که ازسوی عباسی نماینده رودسر واملش در یک سال اخیر تاکنون به اداره ورزش و جوانان رودسر و بخش های تابعه اهدا شده است.