اصفهان -فرزند شهید محیط بان ناصر افشاری گفت: گذران زندگی برای خانواده شهدای محیط بان به دلیل حمایت‌های ناچیز بسیار سخت است و بهتر است که حمایت‌های بیشتری از خانواده این شهدا صورت گیرد.منبع