ایتنا – خریداران کاملاً مشتاق هستند که به خودروهای برقی رو بیاورند، اما هنوز نمی‌توانند تغییر اساسی در سبک زندگی را که با شارژ یک وسیله نقلیه الکتریکی همراه است به خوبی هضم کنند.منبع