رژیم صهیونیستی بازیگر نیابتی آمریکاست و ایجاد شده تا منافع امنیتی و نظامی غرب و آمریکا را در منطقه تامین کند، عملیات طوفان الاقصی نشان داد این رژیم دیگر قادر به انجام این وظیفه نیست.منبع