ایتنا – بر اساس پژوهشی جدید، داروی ضدکووید مولنوپیراویر ممکن است در ویروس کرونا جهش ایجاد کند.منبع