اهواز- مدیرکل حفاظت زیست خوزستان، دلیل وجود دود در هوای سه شهر استان را تداوم آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم عنوان کرد.منبع