رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اثرات مثبت ال نینو بر منابع آبی مشترک در مرزهای شرقی کشور را تشریح کرد.منبع