ایتنا – اگر شکر را به‌کلی از زندگی حذف ‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد و بدن چه واکنشی نشان می‌دهد؟ به گزارش منزهلت، اغلب مردم بیشتر از نیاز بدنشان شکر مصرف می‌کنند.منبع