ایتنا – تلسکوپ بسیار بزرگ در شیلی توانسته است یک سیاره فراخورشیدی تقریباً چهار برابر مشتری را مشاهده کند و از آن عکس بگیرد. این تلسکوپ فضایی نماهای بی‌سابقه‌ای از سیارات بیگانه ارائه می‌دهد.منبع